Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.

Informacja

(opublikowano: 2021-01-22 07:00)

"Informujemy, że w związku z obowiązkiem nałożonym na Spółkę na podstawie art. 1 pkt 8 ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019 poz. 1798) Spółka w dniu 24.09.2020 r. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (dalej jako: PKO BP BM) z siedzibą w Warszawie, ul. Popławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł. Podpisanie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oznacza, że przez PKO BP BM będzie prowadzony rejestr akcjonariuszy w imieniu i na rzecz Spółki, a wszelkie dane osobowe akcjonariuszy będą przetwarzane przez podmiot prowadzący rejestr w trybie art. 28 RODO, tj. na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zobowiązuje podmiot prowadzący rejestr w szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia danych oraz zachowania poufności. PKO BP BM jest również upoważnione do wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy. Na mocy umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy PKO BP BM upoważniona jest do aktualizacji wszelkich danych akcjonariuszy związanych z prowadzeniem rejestru oraz prowadzenia z akcjonariuszami bezpośredniej komunikacji. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po dniu 28 lutego 2021 roku prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z PKO BP BM , do tego czasu prosimy o kontaktowanie się z Zarządem Spółki." Załącznik nr 6 do podpisanej przez Spółkę Umowy

Wezwanie nr 5 akcjonariuszy

(opublikowano: 2020-12-22 08:46)

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Al. Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017327, NIP 712-017-00-10, kapitał zakładowy w wysokości 10 532 400,00 zł. („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Wezwanie nr 4 akcjonariuszy

(opublikowano: 2020-12-02 10:00)

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Al. Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017327, NIP 712-017-00-10, kapitał zakładowy w wysokości 10 532 400,00 zł. („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Wezwanie nr 3 akcjonariuszy

(opublikowano: 2020-11-05 08:00)

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Al. Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017327, NIP 712-017-00-10, kapitał zakładowy w wysokości 10 532 400,00 zł. („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz trzcie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Wezwanie nr 2 akcjonariuszy

(opublikowano: 2020-10-15 10:13)

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Al. Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017327, NIP 712-017-00-10, kapitał zakładowy w wysokości 10 532 400,00 zł. („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Wezwanie nr 1 akcjonariuszy

(opublikowano: 2020-09-21 13:52)

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Al. Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017327, NIP 712-017-00-10, kapitał zakładowy w wysokości 10 532 400,00 zł. („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.