Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.

RODO - Obowiązek Informacyjny


Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej RODO), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Kto jest Administratorem

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A. w miejscowości: Lublin przy ulicy: AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 78, kod pocztowy: 20-147 KRS: 0000017327 NIP: 7120170010

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych, wskazany poniżej przy konkretnych czynnościach przetwarzania danych osobowych.

2. Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@doz.pl

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów i działalności Administratora oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

4. Informacja o prawie wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

5. Informacja o prawach podmiotu danych

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

6. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.

7. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie współpracy z Kontrahentami – DOZ S.A. DOZ.PL, DOZ DIRECT, DOZ KADRY

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W zakresie windykacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Celem przetwarzania danych osobowych są działania związane z zawieraniem umów z dostawcami, klientami i późniejszą ich realizacją.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W zakresie realizacji umowy sprzedaży leku oraz ustawowych zadań apteki – DOZ S.A.

 • Jeżeli jest Pani/Pan klientem aptek stacjonarnych, to dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h), i), f) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: - realizacji umowy sprzedaży leku, w tym w przypadku tymczasowej niedostępności leku mającego być przedmiotem sprzedaży, również w celu poinformowania Panią/Pana, z wykorzystaniem podanego przez Panią/ Pana numeru telefonu o ponownej dostępności leku i możliwości finalizacji umowy sprzedaży leku; - realizacji ustawowych zadań apteki, będącą placówką ochrony zdrowia publicznego, w tym realizacji recept oraz wystawienia recept farmaceutycznych; - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi w związku z realizacją celów wskazanych powyżej.
 • Podmiotami, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe są m.in. podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia, organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży leku lub okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja za lek, środku spożywcze przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, bądź w którym zostały one zrealizowane lub okres 6 lat od zakończenia realizacji umowy sprzedaży leku – w przypadku danych niezbędnych do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie obsługi infolinii – DOZ S.A.

 • W przypadku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem infolinii, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię oraz w celach analitycznych i statystycznych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty przeprowadzenia rozmowy, przy czym okres ten może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie prowadzonego monitoringu wizyjnego – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.

 • W zakresie prowadzonego monitoringu wizyjnego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, przebywających na obszarze przetwarzania danych osobowych.
 • Nagrania z monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres nie dłuższy, niż 90 dni.